طرح جلسات به صورت زیر میباشد:

طرح درس گروه چهارم vip ۱۴۰۱

جلسه اول : گفتار اول فصل اول دهم توضیحات پروانه مونارک و گفتار دوم تا سر لیپیدها
جلسه دوم : گفتار دوم فصل اول دهم از لیپیدها تا آخر گفتار دوم و گفتار سوم تا سر غشای یاخته ای
جلسه سوم : گفتار سوم فصل اول دهم از غشای یاخته ای تا بافت ها

جلسه چهارم : گفتار سوم فصل اول دهم توضیحات مربوطه کتاب درمورد بافت ها و گفتار اول فصل دوم دهم تا مبحث بنداره
جلسه پنجم : گفتار اول فصل دوم دهم از بنداره ها تا سر گوارش در معده
جلسه ششم : گفتار اول فصل دوم دهم از گوارش در معده تا پایان گفتار اول
جلسه هفتم : گفتار دوم فصل دوم دهم از ابتدای گفتار تا پایان گفتار

جلسه هشتم : گفتار سوم فصل دوم دهم مبحث تنوع گوارش در جاندران تا پایان گفتار
جلسه نهم : گفتار اول فصل سوم دهم تا پایان صفحه ۵ کتاب درسی

جلسه دهم:فصل 3 دهم تا سر بخش مبادله ای
جلسه یازدهم:فصل 3 دهم اتمام گفتار اول
جلسه دوازدهم:فصل 3 دهم اتمام گفتار دوم و شروع گفتار سوم تا سر تنفس آبششی
جلسه 13: فصل 3 تموم و فصل 4 تا سر ساختار قلب
جلسه 14: فصل 4 تا نوار قلب
جلسه 15: روع فصل 1 دوازدهم تا سر دخالت نوکلئوتیدها در واکنش های سوخت و سازی
جلسه 16: فصل 1 دوازدهم از فعالیت آنزیم دنا بسپاراز شروع تا آخر گفتار دوم + درس ۱ دوازدهم گفتار دوم تا اول همانندسازی یوکاریوت و پروکاریوت
جلسه 17: فصل 1 دوازدهم تا آخر گفتار سوم +
اتمام فصل ۱ دوازدهم

جلسه 18: فصل 4 دهم از سر سرخرگ ها تا آخر گفتار دوم + ادامه فصل ۴ دهم چرخه قلب+ گفتار دو تا سر مویرگ ها

جلسه 19: فصل 4 گفتار سوم کامل
جلسه 20: فصل 4 دهم گفتار چهارم کامل
جلسه 21: حل تست های فصل قلب و شروع فصل 5 دهم تا سر ساختار های کلیه

جلسه22 :شروع گفتار اول فصل ۲ دوازدهم تا سر رونویسی هر ژن

جلسه 23: دهم، فصل پنجم گفتار اول از ساختار درونی کلیه و گفتار 2 تا سر تخلیه ادرار

جلسه 24 : دوازدهم، از یکی از دو رشته دنا در هر ژن رونویسی می شود تا گفتار دوم انتهای تبدیل زبان نوکلیک اسیدی به پلی پپتید پایان گفتار 1 دوازدهم

جلسه 25 : دهم، فصل پنج، از تخلیه ادرار تا پایان گفتار 2 و حل چند تست از کلیه *

جلسه 26: ( دوازدهم فصل 2 گفتار 2 از سر عوامل لازم در ترجمه تا پایان، مرحله پایان.)

جلسه 27 :دوازدهم فصل 2 گفتار 2 از سر سرعت و مقدار پروتین سازی تا آخر تنظیم مثبت رونویسی.

جلسه 28 : دهم فصل 5 گفتار 3 کامل تدریس شد.دوازدهم فصل 2 گفتار 3 از سر تنظیم بیان ژن در یوکاریوت تا پایان گفتار.
جلسه 29 : دوازدهم ، فصل 3 گفتار اول کامل تدریس شد.
جلسه 30 : زیست دوازدهم . فصل سوم گفتار 2 تا انتهای صفت وابسته x
جلسه 31 : زیست دوازدهم . ادامه گفتار دوم (صفات پیوسته گسسته )تا پایان فصل سوم
جلسه 32 : زیست دوازدهم . حل سوالات ژنتیک فصل سوم
جلسه 33 : زیست دوازدهم فصل 4 گفتار اول تا انتهای جهش های بزرگ (ناهنجاری فامتنی )

جلسه34 : زیست دوازدهم فصل چهار گفتار ادامه گفتار 1 از پیامد های جهش (پایان گفتار اول)
جلسه 35 : زیست دوازدهم فصل 4 گفتار دوم (تغییر جمعیت ها تا پایان انتخاب طبیعی
جلسه 36 : زیست دوازدهم فصل 4 .گفتار 2از تداوم گوناگونی در جمعیت ها پایان گفتار دوم .شروع  گفتار سوم  تشریح مقایسه ایی تا جانداران به روش های مختلفی سازش پیدا کرده اند
جلسه 37 : زیست دوازدهم (ادامه گفتار دوم. پایان گفتار سوم ) پایان فصل 4
جلسه 38 : زیست یازدهم .  پایان گفتار 1
جلسه 39 : زیست یازدهم فصل 1گفتار 2 تا انتهای اعتیاد به الکل
جلسه 40 : زیست یازدهم پایان (پایان گفتار دو)پایان فصل1
جلسه 41 : زیست یازدهم  . فصل دوم گفتار 1 (پایان گفتار اول)
جلسه 42 : زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم (از حواس ویژه تا انتهای حفظ تعادل )
جلسه 43 : زیست یازدهم پایان فصل 2