طرح جلسات به صورت زیر میباشد:

طرح درس گروه دوم vip ۱۴۰۱

جلسه اول : از اول گفتار ۱ دهم تا سر لیپید ها
جلسه دوم : از مولکول های زیستی تا اول غشا
جلسه سوم : از غشای یاخته تا آخر فصل
جلسه چهارم : *
جلسه پنجم : اتمام گفتار 1 فصل 2 زیست دهم
جلسه ششم : کل گفتار دوم فصل ۲ دهم
جلسه هفتم : اتمام فصل دو دهم(گفتار3)
جلشه هشتم : گفتار 1 فصل 3
جلسه نهم : اتمام گفتار1 فصل 3+شروع گفتار دوم
جلسه دهم : فصل 3 دهم گفتار 1و2 از بخش های عملکردی دستگاه تنفس تاصفحه اول گفتار2 | فصل 3 دهم گفتار 2و3از بخش دم و بازدهم تا آخرفصل

جلسه 11 : اتمام گفتار 3 فصل 3+شروع فصل 4
جلسه 12 : *
جلسه 13 : اتمام گفتار 1 فصل 4دهم+شروع گفتار 2
جلسه 14 : *
جلسه 15 : اتمام گفتار 2 فصل 4+شروع گفتار 3
جلسه 16 : اتمام گفتار3 فصل 4+شروع گفتار 4