طرح جلسات به صورت زیر میباشد:

طرح درس گروه اول vip ۱۴۰3

جلسه اول :
جلسه دوم :
جلسه سوم :
جلسه چهارم:
جلسه پنجم:
جلسه ششم:
جلسه هفتم :
جلسه هشتم :
جلسه نهم :
ادامه درس تنفس بخش هادی تا اخر
جلسه 10 :
ادامه فصل۳_ گفتار۲ تهویه ششی از سر دم بازدم تا اخر +گفتار ۳ تنوع تبادلات گازی 
جلسه 11 : فصل ۴_گفتار یک دهم قلب
جلسه 12 : ادامه فصل ۴ دهم چرخه قلب+ گفتار دو تا سر مویرگ ها
جلسه 13 : ادامه درس رگ ها گفتار دو + تبادلات گازی شبکه هادی
جلسه 14 : پایه دهم فصل ۴_ گفتار
جلسه 15 : فصل ۴ _گفتار ۴(تنوع گردش مواد در جانوران) دهم
جلسه 16 : شروع کلیه تا آخر گردش خون کلیه