طرح جلسات به صورت زیر میباشد:

طرح درس گروه اول vip ۱۴۰۱

جلسه اول:
فصل یک دهم، گفتار یک و گفتار دوم تا سر لیپیدها


جلسه دوم:
فصل یک دهم، گفتار دوم و سوم تا سر ورود مواد به سلول


جلسه سوم:
فصل یک دهم، گفتار سوم تا سر بافت های بدن انسان


جلسه چهارم:
فصل یک دهم، پایان گفتار سوم فصل دو، گفتار یک تا سر ساختار لوله گوارش


جلسه پنجم:
فصل دو دهم، گفتار یک تا سر بلع غذا


جلسه ششم:
فصل دو دهم، گفتار یک تا سر گوارش لیپید ها


جلسه هفتم:
فصل دو دهم، پایان گفتار یک و گفتار دوم


جلسه هشتم:
فصل دو دهم، گفتار سوم


جلسه نهم:
حل سوالات امتحان فصل یک و دوم دهم


جلسه دهم:
فصل سوم دهم، گفتار یک


جلسه یازدهم:
فصل سوم دهم، پایان گفتار دوم و گفتار سوم تا سر تنفس ابششی


جلسه دوازدهم:
فصل سوم دهم، پایان گفتارسوم و فصل چهار دهم، گفتار یک تا سر صدای قلب


جلسه سیزدهم:
فصل چهارم دهم تا سر چرخه ضربان قلب


جلسه چهاردهم:
فصل یک دوازدهم، گفتار یک


جلسه پانزدهم:
فصل یک دوازدهم، گفتار دوم