طرح جلسات به صورت زیر میباشد:

طرح درس گروه اول vip ۱۴۰۱

جلسه اول : گفتار یک دهم تا سر مولکول های زیستی
جلسه دوم : درس ۱ دوازدهم گفتار اول
جلسه سوم : درس ۱ دوازدهم گفتار دوم تا اول همانندسازی یوکاریوت و پروکاریوت
جلسه چهارم: اتمام گفتار دوم درس ۱ دوازدهم + شروع گفتار سوم درس ۱ دهم تا سر ورود و خروج مواد
جلسه پنجم: از مواد خروج یافته
جلسه ششم: اتمام فصل ۱ دوازدهم
جلسه هفتم : فصل ۴_گفتار یک دهم قلب
جلسه هشتم: ادامه فصل ۴ دهم چرخه قلب+ گفتار دو تا سر مویرگ ها
جلسه نهم: ادامه درس رگ ها گفتار دو + تبادلات گازی شبکه هادی
جلسه دهم: ادامه درس تنفس بخش هادی تا اخر
جلسه یازدهم: فصل دو _ گفتار یک دوازدهم تا ص۲۲

جلسه ۱۲ : ادامه فصل۳_ گفتار۲ تهویه ششی از سر دم بازدم تا اخر +گفتار ۳ تنوع تبادلات گازی
جلسه 13 : دوازدهم گفتار ۱(فقط یکی از دو رشته دنا وهر ژن رونویسی) تا آخر گفتار ۳(عوامل لازم ترجمه)

جلسه 14: پایه دهم فصل ۴_ گفتار ۳

جلسه 15: فصل دو گفتار دو دوازدهم — ساختار رنای ناقل تا اخر سر مراحل ترجمه
جلسه 16:فصل ۴ _گفتار ۴(تنوع گردش مواد در جانوران) دهم
جلسه 17 : گفتار ۳ دوازدهم _تا اخر تنظیم بیان ژن پروکاریوت
جلسه 18 :تا اخر فصل ۲ دوازدهم + فصل۲ دهم تا سر برگشت اسید معده

جلسه 19 : ادامه گفتار۲ فصل۲ دهم +گفتار ۳ تا روده ی باریک

جلسه 20 : فصل ۳ دوازدهم تا آخر گفتار۱
جلسه 21 : فصل ۳ دوازدهم گفتار سه _انواع صفات

جلسه 22 : تست کنکور۹۹فصل۳ دوازدهم

جلسه 23 : حل تست های فصل سوم دوازدهم
جلسه 24 : فصل۴دوازدهم گفتار۱ تا پیامد های جهش
جلسه 25 : فصل ۴ دوازدهم گفتار یک از پیامد های جهش تا اخر گفتار
جلسه 26 : فصل۴دوازدهم گفتار۲
جلسه 27 : فصل ۴ _گفتار سوم دوازدهم
جلسه 28 : فصل ۲ دهم مرور گفتار۱و ۲+گفتار۳ تا سر تنظیم فرایند های گوارشی
جلسه 29 : فصل ۲ دوازدهم ادامه گفتار۳ تا آخر
جلسه 30 : فصل۵ دهم گفتار۱
جلسه 31 : فصل۵ دهم گفتار۲
جلسه 32 : فصل۵ دهم گفتار۳
جلسه 33 : فصل اول یازدهم گفتار ۱( تا سر پتانسیل ارامش)
جلسه 34 : پاسخنامه سوالات امتحانات+ گفتار یک یازدهم ( پتانسیل آرامش تا سر گره رانویه)

جلسه 35 :  گره رانویه تا اخر گفتار یک فصل اول یازدهم+گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی مرکزی

جلسه 36 : ادامه فصل ۱ یازدهم تا سر ساختار های دیگر مغز
جلسه 37 : ادامه فصل۱یازدهم تا آخر دستگا عصبی محیطی
جلسه 38 : فصل ۱ یازدهم گفتار۲ دستگاه عصبی جانوران تا آخر
جلسه 39 : فصل۲یازدهم گفتار۱و۲ تا آخر تطابق
جلسه 40 : فصل۲یازدهم گفتار۲ از بیماری های چشم تا اول حفظ تعادل
جلسه 41 : فصل۲یازدهم گفتار۲ از حفظ تعادل تا گفتار۳ گیرنده های مکانیکی خط جانبی
جلسه 42 :  فصل۲ یازدهم گفتار۳ از گیرنده های شیمیایی در ما تا آخر فصل
جلسه 43 : فصل۳یازدهم گفتار۱و۲تا اول ساختار ماهیچه اسکلتی
جلسه 44 : فصل۳یازدهم گفتار۲و۳ از ساختار ماهیچه اسکلتی تا آخر فصل
جلسه 45 : فصل۵ دوازدهم گفتار۱ تا آخر گلیکولیز
جلسه 46 : گفتار۱و۲ از راکیزه مقصد پیرووات تا زنجیره انتقال الکترون
جلسه 47 : فصل۵ دوازدهم گفتار۲و۳ از زنجیره انتقال الکترون تا آخر فصل
جلسه 48 : فصل۴یازدهم گفتار۱و۲ از اول فصل تا آخر بخش پیشین غده های درون ریز
جلسه 49 : فصل۴یازدهم گفتار ۲از بخش پسین غده های درون ریز تا اخر فصل
جلسه 50 : فصل ۶دوازدهم گفتار ۱
جلسه 51 : فصل ۶دوازدهم گفتار 2
جلسه 52 : فصل۶ دوازدهم گفتار۳
جلسه 53 : فصل۵یازدهم گفتار۱و۲ تا اخر گویچه های سفید
جلسه 54 : فصل۵یازدهم گفتار۲ و۳ از پروتئین ها تا پاسخ اولیه وثانویه دفاع اختصاصی
جلسه 55 : یازدهم گفتار۳ از پاسخ اولیه و ثانویه دفاع اختصاصی تا آخر فصل+فصل۶یازدهم گفتار ۱ تا اول تعداد فام تن
جلسه 56 : فصل۶یازدهم گفتار۱و۲از تعداد فام تن تا آخر عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته

جلسه 57 : فصل۶یازدهم گفتار۲و۳ از تقسیم بی رویه یاخته تا آخر فصل
جلسه 58 : فصل۷یازدهم گفتار۱ تا اندام های ضمیمه
جلسه 59 : فصل۷یازدهم گفتار۱و۲ از هورمون ها تا اخر تخمک زایی
جلسه 60 : فصل۷یازدهم از چرخه تخمدانی تا اخر گفتار۲
جلسه 61 : فصل۷یازدهم گفتار۳
جلسه 62 : فصل۷یازدهم گفتار۴